Setkání zástupců strojírenských firem

vytvořeno: 21.12.2015, před 8 roky v rubrice Novinky 9.12. 2015 se zástupci naší společnosti setkali se svými kolegy z ostatních strojírenských firem našeho regionu. Toto setkání pořádala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně společně se Zlínským krajem. Níže si můžete předčíst koopii tiskové zprávy.

Na půdě Univerzity Tomáše Bati se včera setkalo celkem padesát zástupců strojírenských firem - jednoho z klíčových průmyslových odvětví ve zlínském regionu. Fakulta managementu a ekonomiky připravila toto setkání v souvislosti s mapováním potenciálu tohoto odvětví a možnosti spolupráce firem a síťování na podnět Zlínského kraje.

Děkanka Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně Drahomíra Pavelková na adresu setkání uvedla: „V současnosti se schází platforma pro vzájemné poznání a zlepšení komunikace mezi firmami strojírenských oborů na území kraje. V rámci této iniciativy je snahou nalézt styčné body pro spolupráci, formulovat klíčové problémy oboru a realizovat společné strategické projekty. V rámci mapování u těchto firem probíhá analýza stavu rozvoje strojírenství ve Zlínském kraji z pohledu specializace, inovační kapacity a dynamiky rozvoje. Tato analýza vychází ze zpracování tvrdých statistických dat a rovněž návštěv a rozhovorů s vedením firem.“

Na setkání firem na půdě univerzity byly pro účastníky připraveny inspirativní přednášky dvou zkušených praktiků působících ve firmách i v akademickém prostředí - profesora Jána Košturiaka a profesora Jiřího Marka. Oba představili své myšlenky o trendech a faktorech dalšího vývoje strojírenského průmyslu. Zástupci fakulty byly potom prezentovány výstupy z úvodní analýzy strojírenského průmyslu v Zlínském kraji.

Následující diskuze o možnostech rozvoje strojírenství a klíčových překážkách jeho rozvoje ukázala, že nejvíce firmy trápí nedostatek kvalifikované pracovní síly, nezájem mladých lidí o studium na technických oborech, nedostatek absolventů učňovských a středních škol a také absence vysokoškolských absolventů strojírenských oborů, což je dáno i malým zastoupením těchto oborů na univerzitě ve Zlíně. Univerzita v dalším období chystá rozšíření těchto oborů v rámci studijních programů a ideálně bude vytvořena spolupracující síť či klastrová organizace, která by mohla být výsledkem této iniciativy. Cílem je vytvořit dobrou platformu pro formulaci požadavků na tyto obory tak, aby byly v souladu s požadavky firem. Inspiraci pro další možné společné projekty zejména v oblasti výzkumu a inovací přinesli na setkání manažeři již existujících a úspěšně fungujících klastrů - Ladislava Glogara z Moravskoslezského automobilového klastru a Jaroslava Toufara ze zlínského Plastikářského klastru.