Politika jakosti

Vedení společnosti MAVA-Lisovna s.r.o. vyhlašuje v souvislosti se zavedením systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 tyto hlavní body

  1. Důsledná orientace celé organizace a všech jejích pracovníků na potřeby zákazníka.
  2. Ředitel a vedení společnosti klade důraz na zvyšování kompetentnosti, motivace a informovanosti všech pracovníků. Dbá na včasnou identifikaci a optimální zajišťování potřebných zdrojů (lidské zdroje, informace, infrastruktura, zařízení a finanční prostředky). Pravidelně ověřuje funkčnost systému řízení jakosti, stav a výsledky zlepšování. Provádí plánování a realizuje korekce chodu organizace v závislosti na aktuálních potřebách zákazníka.
  3. Ředitel a vedení společnosti se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními mezinárodní normy ISO 9001:2009. Politiku jakosti prosazuje ve své rozhodovací činnosti a pro ostatní pracovníky je vzorem.
  4. Ředitel a vedení společnosti se zavazuje k plnění požadavků systému řízení jakosti a jsou si vědomi nutnosti všestranné podpory pro zajištění činnosti procesů SMJ, jejich měření, monitorování, analyzování a zlepšování, aby bylo dosahováno plánovaných cílů.
  5. Naším dlouhodobým strategickým záměrem je trvale zvyšovat hodnoty společnosti a vytvořit stabilizovaný tým zaměstnanců s potřebnou kvalifikací, který bude považovat za čest pracovat v této firmě a svým pracovními výsledky i jednáním šířit její dobré jméno.
  6. V souladu s trvale stoupajícími požadavky na odbornou úroveň zaměstnanců jednotlivých profesí budeme zabezpečovat výběr vhodných zaměstnanců, jejich objektivní hodnocení a vzdělávání.
  7. Při výběru dodavatelů materiálu, služeb spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež na kvalitu klademe. Se spolehlivými dodavateli usilujeme o navázání trvalého oboustranně prospěšného obchodního partnerství, které stabilizuje a pozitivně předurčuje výslednou kvalitu našich výrobků.

S touto politikou jakosti jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti MAVA- lisovna s.r.o. a je závazná pro jejich chování a jednání.

Vladimír Valášek, jednatel společnosti

Oldřich Matula, jednatel společnosti